Menu Zoeken English

Ontmoeting 138 | De kroon op het werk

Het studiejaar loopt ten einde. Tijd om even stil te staan bij de resultaten ervan, zowel inhoudelijk als in cijfers.

Het studiejaar loopt ten einde. Voor een school is dat altijd weer een mooi moment. Het is de tijd dat door studenten de vruchten worden geplukt van jarenlang hard werken. Het is de tijd dat studenten gespannen opgaan voor hun laatste horde. En dan het grote geluk als het verlossende woord is gesproken. Het diploma is binnen. De kroon op het werk, ook voor onze docenten. 

Toekomst

De stap wordt gezet naar een mooie toekomst. Waar ze met open armen worden ontvangen door bedrijven en organisaties in Rotterdam of daarbuiten. Uit de HBO-monitor blijkt dat 88% van onze studenten binnen drie maanden. een baan hebben. De meeste, dat wil zeggen 80%, werkt binnen een jaar op hbo-niveau. Er wordt met smart gewacht op jong talent. De arbeidsmarkt schreeuwt om meer. Denk aan de maatschappelijke noodzaak aan meer mensen in de zorg, het onderwijs en de IT-sector. Aan de uitdagingen op het gebied van nieuwe verdienmodellen of duurzaamheid. Of het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement in de stad. Dit jaar leveren we weer bijna 6000 studenten af die een waardevolle bijdrage gaan leveren aan dit soort vraagstukken in de samenleving. 

Voor de studenten die nog even bij ons blijven is het de tijd om de aandacht even op andere dingen te richten of te genieten van een welverdiende vakantie. Voor onze medewerkers is het vooral een moment van drukte, waarin er nog even geëvalueerd moet worden, laatste zaken worden afgerond, voorbereidingen worden getroffen voor het komend studiejaar.

5855 afgestudeerden

Bij de feestelijke diploma-uitreikingen die deze weken op de verschillende locaties van onze hogeschool plaatsvinden krijgen ongeveer 5.855 studenten het felbegeerde document. Dat is bijna  8 procent meer dan vorig studiejaar. Vooral bij de economische en zorgbachelors halen meer studenten hun diploma. Dat beeld zien we ook bij de tweejarige Associate degrees, we bieden immers steeds meer opleidingen aan in deze opleidingsvorm.

4% minder langstudeerders

Daarnaast lijkt het erop dat we grip beginnen te krijgen op de complexe problematiek van het langstuderen. De actieve inspanningen van onze opleidingen om studenten die er niet in slaagden binnen vijf jaar de eindstreep te halen alsnog zover te brengen, lijken hun vruchten af te werpen. De laatste twee à drie jaar stabiliseert het percentage bachelorstudenten dat niet binnen vijf jaar afstudeert op zo’n 13-14%. Dat zegt meer dan het lijkt, want daarvoor groeide het percentage langstudeerders elk jaar harder. 

Ook steeds meer studenten die vaak al meer dan acht jaar staan ingeschreven, lukt het vaker om toch het diploma te behalen. Over alle opleidingen gezien heeft onze hogeschool dit jaar rond de 4% minder langstudeerders.

Hogeschool Rotterdam verrijkt de arbeidsmarkt dit jaar met…


Verbetering studiesucces

Elke student begint zijn of haar opleiding aan de hogeschool natuurlijk met het idee om binnen afzienbare tijd het diploma te behalen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we oog hebben voor het vraagstuk van studiesucces, zonder aan de kwaliteit van ons onderwijs te tornen. Sinds een aantal jaar zit er weer groei in het aantal studenten dat binnen de nominale studieduur van vier jaar of met maximaal één jaar uitloop afstudeert. Van alle voltijd/duale bachelorstudenten die in 2011 startten met de studie, had 33,4% na vijf jaar een diploma op zak en dit jaar gaat het percentage afstudeerders binnen vijf jaar naar 35%. Ter vergelijking: in 2007 studeerde nog 44,1% van de studenten binnen vijf jaar af, waarna het helaas verslechterde.

Propedeuse in één jaar, van 24,4% (2013) naar 34% (nu)

Of studenten binnen vijf jaar gaan afstuderen begint al met het succes dat ze behalen in het eerste jaar. Er zit al langere tijd een positieve ontwikkeling in het studiesucces in het begin van de opleiding. In 2013 rondde 24,4% van de in dat studiejaar gestarte studenten hun propedeuse binnen een jaar af, het percentage studenten dat het zojuist afgesloten studiejaar de propedeuse direct haalt ligt rond de 34%. Deze verbetering is er bij alle opleidingsdomeinen, wat goede vooruitzichten belooft voor de toekomst. Dat zien we graag, want als hogeschool beoordelen we onszelf als ‘we doen het goed’ naarmate meer studenten hun opleiding binnen vijf jaar haalt.

We maken Rotterdam en Zuidwest Nederland slimmer

Alles wat wij als hogeschool doen ademt verankering met de stad en regio. We zoeken continu de verbinding met reële vraagstukken die er spelen. Ook op het gebied van onderzoek zoeken we die verbinding in toenemende mate. We doen onderzoek naar concrete vraagstukken die spelen in de Rotterdamse samenleving en de kennis die daaruit voortvloeit vindt zijn weg terug naar de opleidingen.

Slimme zorgconcepten

Een sprekend voorbeeld is het project dat wij doen rondom slimme zorgconcepten in Rotterdam. Hierin werken bedrijven, zorgorganisatie Laurens en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam samen aan het duurzaam verbeteren van veiligheid en zelfredzaamheid van mensen die zorg nodig hebben. In deze samenwerking onderzoeken, ontwikkelen en testen we nieuwe technologische toepassingen die uiteindelijk samengevoegd worden tot één geïntegreerd signalerend, alarmerend en zelflerend ICT-systeem. 

De maatschappelijke relevantie en impact ervan is groot. Zo gebruikt zorgpartner Laurens in hun revalidatiehotel het online platform waarmee een verzorgende op maat en per kamer en per cliënt diverse functies in het kader van zelfredzaamheid en veiligheid (bewegingssensoren, communicatie middelen, monitoring, revalidatie tools) kan aan- en afsluiten. Deze zelfde techniek wordt ook getest in de thuissituatie. Hierdoor kan het zorgteam snel reageren op een alarm van het systeem, omdat de alarmering digitaal naar het hele thuiszorgteam gaat. Iedereen ontvangt dezelfde informatie over wat er nodig is op welke locatie. Ook werkt het team met een app die elektronische sloten op de deur kan openen, efficiënt en veilig voor zowel de bewoners als de verzorgenden. Het project ontvangt financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Slimme renovatieconcepten

Een ander sprekend voorbeeld. Lector Haico van Nunen van Duurzame Renovatie runt samen met docenten van de opleiding Bouwkunde een afstudeeratelier, waarin studenten vier dagen in de week werken bij renovatieprojecten van een woningbouwcorporatie. Eén dag komen ze naar school voor bijscholing en uitwisseling met elkaar, de lector en de docenten. Op deze manier ontwikkelen we simultaan in het onderwijs én in de praktijk kennis over de rol en taken van de hbo-opgeleide renovatie-expert.

De eerste ronde is geweest en alle partijen zijn tevreden over de opbrengst. Komende ronde doen meer studenten mee en meer corporaties. Bovendien wordt de verkregen kennis uit de afstudeerprojecten en uit het onderzoek via de verenigde woningbouwcorporaties Maaskoepel gedeeld met alle corporaties in de regio. Een ‘Acht voor de renovatie-expert’ is een combinatieproject van het Centre of Expertise RDM en Kenniscentrum Duurzame HavenStad. 

Slimme woonconcepten

Een verhaal waar ik ook blij van word is de stage van Quincy Maan, student aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Quincy onderzocht bij Samen & Anders van Laurens Wonen - een woongemeenschap waar kwetsbare en minder kwetsbare mensen betaalbaar wonen en elkaar helpen of ondersteunen - het maatschappelijke en financiële effect van individuele ondersteuningsactiviteiten binnen dit woonconcept. Aan het begin van het project gaven de bewoners de kwaliteit van leven een 4,3. Onder andere dankzij de inspanningen van Quincy beoordelen zij de kwaliteit van leven nu met een 8,5!

Dat is pas impact hebben. Geweldig toch. De bewoners doen nu minder beroep op externe professionals, gaan vooruit op hun persoonlijke ontwikkeling en zijn financieel zelfredzamer. In het woonproject wonen 70 mensen, op de zorg die zij ontvangen kan door dit project tevens op jaarbasis enkele miljoenen bespaard worden.

Ook deze mannen en vrouwen komen dit jaar op de arbeidsmarkt

Nieuwe studenten, nieuwe collega’s

Zoals gezegd bereiden we ons in deze periode ook  voor op komend studiejaar. Voor de onderwijsteams is het belangrijk om te weten hoeveel nieuwe studenten er komen, zodat we ons onderwijs daarop kunnen inrichten. Voor de lange termijn zien we de verwachtingen voor de arbeidsmarkt weerspiegeld in de studiekeuze. Komende september verwelkomen we zoals het er nu uitziet ruim 12.000 nieuwe eerstejaars; ongeveer evenveel als vorig jaar.

Over het algemeen lijkt de instroom die we verwachten op vorige jaren, al zijn er een paar opvallende zaken. Bij de lerarenopleidingen bijvoorbeeld hebben minder studenten zich aangemeld voor een lerarenopleiding voortgezet onderwijs, terwijl we 11% meer studenten verwachten voor de lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo). Dat laatste is een gunstige ontwikkeling, omdat er, zeker in Rotterdam, een groot tekort is aan meesters en juffen.

Bij opleidingen in Media & IT valt de sterke stijging op bij de opleiding Technische Informatica (+27%) en een even sterke daling bij de opleiding Communication & Multimedia Design.

Veel meer verpleegkundigen

Zo’n 5% minder aankomend studenten kiezen voor een bachelorstudie in de economische richting, terwijl er een enorme stijging is bij onze zorgopleidingen. Met ingang van dit studiejaar wordt er bij Verpleegkunde geen decentrale selectie meer gehanteerd, waardoor de instroom ruim boven de 500 studenten zal uitkomen. Dit aantal is vergelijkbaar met eerdere studiejaren (zoals 2017) waarin ook geen instroombeperking gold.

Nieuw: Internet of Things

Nieuw dit jaar is de Associate Degree Internet of Things. Er komen steeds meer ‘slimme’ apparaten die met elkaar communiceren via het internet. En die ontwikkeling vraagt om nieuwe professionals. Op dit moment zijn er 21 aanmeldingen gedaan in Studielink, terwijl het pas sinds enkele weken mogelijk is om je hiervoor aan te melden. Aanmelden is nog mogelijk tot 1 augustus en de opleiding verwacht dat er nog aanmeldingen bijkomen. We hopen op 45 studenten het eerste jaar.

Nog meer nieuwe aanwinsten voor de arbeidsmarkt

We gaan het nieuwe hogeschooljaar in met 190 nieuwe collega’s

Het is hard werken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Gelukkig hebben we de ruimte van de overheid om meer mensen aan te nemen. Naast nieuwe studenten gaan bij de start van het nieuwe studiejaar dan ook zo’n 190 nieuwe medewerkers aan de slag, met name nieuwe docenten, zoals we beloofd hebben in de zogeheten kwaliteitsafspraken. Dat is belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs op het gewenste niveau te houden, het onderwijs kleinschalig te organiseren en nog meer mensen met succes naar de eindstreep te begeleiden.

Feest op het binnenterrein

Elke avond dat ik via die mooie binnentuin van ons gebouw naar mijn auto loop, zie ik de voorbereidingen voor het feestje dat hier later in de week gaat plaatsvinden. Het afstuderen is voor ons een belangrijk moment. En dat moet gevierd worden. Emoties als trots, opluchting, maar ook een beetje verdriet omdat het toch ook een vrij definitief afscheid is, mengen zich.  Jonge mensen die ooit binnen kwamen als vaak wat onzekere scholieren, stappen nu als jongvolwassenen de samenleving tegemoet. Vaak geflankeerd door trotse ouders. Een mooi moment. Ik mag het ook meemaken als vader van drie zonen. Dus ik ken dat gevoel. Gefeliciteerd allemaal!

Dank

En collega’s, mede namens Wijnand van den Brink en Zakia Guernina: heel veel dank. Jullie doen belangrijk werk en zijn belangrijk, voor al die jonge mensen én de samenleving die we met hen verrijken.

Over de auteur

Ron Bormans - Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Ron Bormans (1957, te Schinnen, Zuid-Limburg) mag zich verheugen in een lange periode van ontmoetingen in en met het hoger (beroeps)onderwijs. Tijdens zijn studies: Natuurkunde (propedeuse) in Eindhoven en Politicologie / Bestuurskunde in Nijmegen. Maar ook in zijn loopbaan. Hij werkte o.a. als plv. directeur HBO en directeur Studiefinanciering bij OCW. Daarnaast was hij consultant bij Capgemini. Op dit moment geeft hij leiding aan Hogeschool Rotterdam als bestuursvoorzitter, een functie die hij eerder bekleedde bij de HAN. Maar hij deed ook de HvA en Inholland aan en hield toezicht op onderwijsprogramma's als directeur NQA.

Elke twee weken is de nieuwe blog-post ook te volgen op Twitter via @ronbormans1.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen